Licencie

Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie na výkon:
a) odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár (licencia slúži ako jedna z podmienok na vydanie povolenia od VÚC)
b) zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár
c) samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár

Licencie vydáva Slovenská komora zubných lekárov v súlade so Smernicou na vydávanie licencií, ktorá je uverejnená na internetovej stránke SKZL (www.skzl.sk).

Žiadosť o vydanie licencie žiadateľ podáva na tlačive, ktoré je dostupné na RKZL alebo na internetovej stránke komory www.skzl.sk. K žiadosti je povinný doložiť doklady uvedené na žiadosti.

Za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár žiadateľ uhrádza poplatok vo výške 66 € (2 054,316 Sk), na výkon povolania zubného lekára žiadateľ uhrádza poplatok vo výške 33 € (1 027,158 Sk), za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu poplatok vo výške 66 € (2 054,316 Sk). Poplatky za vydávanie licencií sa uhrádzajú na účet SKZL – č. ú. 2006226851/0200, ako variabilný symbol sa uvedie identifikačné číslo člena v SKZL.

Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak:
- má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
- je zdravotne spôsobilý,
- je odborne spôsobilý (odbornú spôsobilosť preukazuje diplomom, špecializačným diplomom prípadne certifikátom),
- je bezúhonný (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
- je zapísaný v registri,
- uhradil zákonný poplatok za vydanie licencie.
 
Komora vydá licenciu do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti rozhodnutím.
 
Licencia je rozhodnutie správneho orgánu v zmysle správneho poriadku. Licencia, ktorá sa predkladá samosprávnemu kraju spolu so žiadosťou o vydanie povolenia, musí byť právoplatným rozhodnutím v zmysle správneho poriadku, teda rozhodnutím, proti ktorému sa nemožno odvolať. Právoplatnosť musí byť na rozhodnutí (licencii) - origináli vyznačená.
 
Licencia nadobudne právoplatnosť a tým aj vykonateľnosť nasledovnými spôsobmi:
 
1. Vzdaním sa odvolania. Zubný lekár, ktorý si prevezme licenciu sa môže vzdať odvolania hneď po oboznámení sa s rozhodnutím, a to písomne. (Návrh tlačiva je priložený). Vzdanie sa odvolania je právne účinné jedine vtedy, ak k nemu došlo po oznámení (doručení) rozhodnutia. K vzdaniu sa odvolania môže dôjsť kedykoľvek počas plynutia odvolacej lehoty. Doložku právoplatnosti je možné vyznačiť ihneď ako komora obdrží podpísané vzdanie sa odvolania.

2. Ak sa zubný lekár nevzdá odvolania, licencia nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia licencie zubnému lekárovi, alebo odo dňa prevzatia licencie zubným lekárom osobne (prevzatie musí potvrdiť podpisom). V takomto prípade bude musieť komora vyčkať na uplynutie 15 dní od doručenia rozhodnutia plus ďalších cca 10 dní od uplynutia odvolacej lehoty, aby mohla vyznačiť právoplatnosť. V takomto prípade bude musieť na vyznačenie právoplatnosti zubný lekár predložiť komore originál rozhodnutia (licenciu), či už osobne alebo zaslaním prostredníctvom pošty. Nemožnosť vyznačiť bezprostredne po uplynutí 15 – dňovej lehoty na odvolanie právoplatnosť rozhodnutie je daná tým, že za včas podané odvolanie sa považuje v zmysle správneho poriadku i odvolanie podané v posledný deň lehoty na pošte na prepravu SKZL. Preto je potrebné počkať, či poštovou prepravou nedôjde prípadné odvolanie.

3. V prípade, že zubný lekár sa odvolá voči licencii, o odvolaní rozhodne ministerstvo zdravotníctva. Licencia nadobudne právoplatnosť až doručením rozhodnutia o odvolaní.

 

Súbory na stiahnutie - tlačivá nájdete zverejnené na stránke www.skzl.sk